Salzburg Christmas Market Residenzplatz

The Residenz in Salzburg with the Christmas Market